Kế hoạch kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức cấp huyện năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 26/9/2017 Ban kiểm tra, sát hạnh Hội đồng tuyển dụng viên chức cấp huyện năm 2017 đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-KTSH
Tải về Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tại đây