Kế hoạch xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên chức câp huyện năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/9/2017 Hội đồng tuyển dụng viên chức cấp huyện năm 2017 đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐTD
Tải về Kế hoạch xét tuyển tại đây