Hướng dẫn Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Quyết định số 847/QĐ-SGDĐT, ngày 5/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kon Tum.

Phòng GD&ĐT hướng dẫn thời gian năm học 2019-2020.