Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện KonPlông được thành lập theo Quyết định số 09/2002/QĐ-UBND, ngày 16/04/2002 của Uỷ ban nhân dân huyện KonPlông.