Nguyễn Minh Cường
  • Nguyễn Minh Cường
  • Ban lãnh đạo
  • Trưởng Phòng
  • 02606288222
Võ Xuân Tựu
  • Võ Xuân Tựu
  • Ban lãnh đạo
  • Phó Trưởng phòng.
  • 02606288222
  • vxtuu.konplong@kontum.gov.vn;