Góp ý tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để ghi nhận công lao to lớn, thành tích vẽ vang của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong chặng đường đấu tranh cách mạng, giành độc lập, dân tộc, năm 1996 Ban thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI đã chỉ đạo biên soạn và xuất bản sách “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”, tái bản lần thứ nhất vào năm 2006. Căn cứ vào nguồn tài liệu lịch sử xác minh được đến thời điểm hiện nay, Ban chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)” đã xây dựng tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)” và tổ chức lấy ý kiến của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ trong toàn tỉnh để đảm bảo cơ sở khoa học trong công tác biên tập, tái xuất bản. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trườngtập hợp ý kiến của đảng viên, công chức, viên chức và hoàn thiện góp ý tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975) trước ngày 1/1/2018 để tổng hợp báo cáo.