Kế hoạch 155/KH-UBND, ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện tuyển dụng viên chức các đơn vị trường trên địa bàn huyện Kon Plông năm 2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết