Thông báo 13/TB-HĐTD, ngày 04/1/2023 Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyền kỳ tuyển dụng viên chức ngành GDĐT Kon Plông đợt 2 năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết