198/KH-UBND, 23/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trường trên địa bàn huyệnKon Plông đợt 2 năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết