Thông báo 14/TB-HĐTD, ngày 29/11/2023 về kết quả sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông năm học 2023-2024.

Lượt xem:

Đọc bài viết