Thông báo số 248/TB-UBND, ngày 3/10/2023 về việc Thông báo tuyển dụng viên chức ngành GDĐT huyện Kon Plông năm học 2023-2024.

Thông báo số 248/TB-UBND, ngày 3/10/2023 về việc Thông báo tuyển dụng viên chức ngành GDĐT huyện Kon Plông năm học 2023-2024.

Lượt xem:

Thông báo số 248/TB-UBND, ngày 3/10/2023 về việc Thông báo tuyển dụng viên chức ngành GDĐT huyện Kon Plông năm học 2023-2024. [...]
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bện Covid-19 khi học sinh đi học trở lại.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bện Covid-19 khi học sinh đi học trở lại.

Lượt xem:

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bện Covid-19 khi học sinh đi học trở lại. [...]