226/TB-UBND, 28/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trường trên địa bàn huyện Kon Plông đợt 2 năm học 2022-2023.

Lượt xem:

Đọc bài viết